رادیو چهرازیچرا همه رفتناشونو میذارن واسه پاییز چرا پاییز هیشکی بر نمی گرده ؟

مهر ،آبان ،وای از آذر...

چیزی مشترک بین روح انسان و طبیعت وجود دارد

شلینگ


Followers