وقتی که تو نیستی من هم تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام


سید علی صالحی

چیزی مشترک بین روح انسان و طبیعت وجود دارد

شلینگ


Followers